රාවනා මෙහෙයුම

ලංකාවෙ කාශ්‍යප රජු සිංහලයෙක් වගේම සූර්ය වංශිකයෙක්. ඇත්තටම සිංහලයො කියන්න සූර්ය වංශිකයො කියන එක. හෙලයො කියන ශබ්දයට සමාන අර්ථ පද

Read more

ගැහැණු මනුස්සයා

ප්‍රතිනිෂ්පාදනයේදී පිරිමියාගේ කාර්ය කොටස බින්දුවක් තරම්. මේ හීනමාන මානසිකය ඉතාම විශාල ගැටළුවක් නිර්මාණය කරල තිබෙනව. පිරිමියා ගැහැණියගේ ත‍ටු කපන්න පටන්ගත්ත.

Read more