දිවුල් සම්බෝල ඔරිජින්ල් විදිටය

පිටකොටුවේ මේන් ස්ට්‍රීට් එකේ තැනින් තැන තියන අච්චාරැ කරත්ත වල තියන අච්චාරැ වර්ග අතරින් මම කන්න කැමතිම දිවුල් සම්බල්. ඒක

Read more